Our project read more – MK

Главната цел на нашата иницијатива е да се унапреди владеењето на правото, да се олесни ефективно спроведување на правдата и да се спречи корупцијата во системите за високо образование на Албанија, Северна Македонија и Србија.

Assessment read more – MK

Во првото поглавје се претставени главните карактеристики на системот за спречување на корупцијата во Албанија и резултатите од истражувањето. Второто поглавје ја истражува ситуацијата во Северна Македонија преку преглед на законодавството и презентација на резултатите од истражувањето. Состојбата во Србија и резултатите од истражувањето се претставени во третото поглавје од публикацијата. Преку истражувањето спроведено во […]

Assessment of Corruption-MK

Проценка на корупцијата Институтот за стратешки истражувања и едукација – ИСИЕ (Северна Македонија) во соработка со Институтот за развојни истражувања и алтернативи – IDRA (Албанија) и Центарот за слободни избори и демократија – ЦЕСИД (Сервија) го спроведува регионалниот проект „Универзитети без корупција во Албанија , Северна Македонија и Србија“. Проектот е насочен кон зајакнување на […]

Our project- MK

Универзитети без корупција во Албанија, Северна Македонија и Србија Главната цел на нашата иницијатива е да се унапреди владеењето на правото, да се олесни ефективно спроведување на правдата и да се спречи корупцијата во системите за високо образование на Албанија, Северна Македонија и Србија. Овој заеднички напор е овозможен во рамките на регионалниот грант на […]