Raporti i Korrupsionit

Arsimi i lartë është një nga komponentët thelbësorë të transformimeve shoqërore dhe politike, i cili ndikon drejtpërdrejt në zhvillimin e demokracisë dhe krijon parakushte për zhvillimin ekonomik. Degradimi i vazhdueshëm i integritetit akademik është shfaqur në forma të ndryshme të pandershmërisë akademike, duke përfshirë plagjiaturën dhe mashtrimin, nepotizmin dhe grupet e interesit në arsimin e lartë, si dhe avancimin e pamerituar në tituj të lartë akademik.

Për të aplikuar një qasje strategjike për të luftuar korrupsionin dhe për të menaxhuar integritetin në mënyrë efikase, është e nevojshme të kuptohet korrupsioni, të jetë në gjendje të zbulojë dhe të përcaktojë forma të veçanta të korrupsionit.

Në kuadër të këtij projekti, ne kemi punuar për përgatitjen e një Udhëzuesi Praktik për Parandalimin e Korrupsionit në Institucionet e Arsimit të Lartë, në të tre vendet. Udhëzuesi synon të trajtojë parandalimin e korrupsionit duke ofruar njohuri ligjore dhe duke i ndërgjegjësuar studentët për të drejtat dhe detyrimet e tyre në lidhje me raportimin e rasteve të korrupsionit në Universitetin ose Fakultetin e tyre. Udhëzuesi na njeh me mekanizmat në dispozicion të studentëve dhe mënyrën e përdorimit të instrumenteve ligjore për të raportuar, parandaluar, trajtuar ose ndëshkuar rastet e korrupsionit.

Udhëzuesi është hartuar në një mënyrë që është lehtësisht e lexueshme dhe e zbatueshme. Është organizuar në seksione që mbulojnë sa vijon:
  • Dobia e udhëzuesit
  • Shpjegimi i korrupsionit në arsimin e lartë
  • Grupi i synuar për udhëzuesin
  • Format e korrupsionit në institucionet e arsimit të lartë
  • Hapat që duhen ndërmarrë kur përballemi me forma të korrupsionit
  • Këshilla praktike për institucionet e arsimit të lartë se si të parandalohet korrupsioni në arsim
Çdo udhëzues, duke ndjekur të njëjtat parime organizative, është përshtatur në kontekstin e secilit vend. Lexoni udhëzuesit këtu

Rreth nesh

Mirë se vini në projektin Universitete pa Korrupsion, duke punuar pa u lodhur për të transformuar arsimin e lartë në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi. Misioni ynë është kristal i qartë: të mbrojmë sundimin e ligjit, të rrënjosim administrimin efektiv të drejtësisë dhe të çrrënjosim korrupsionin midis studentëve dhe stafit të universitetit.

Gjuhet