Universitete pa korrupsion ne Shqiperi, Maqedoni e Veriut dhe Serbi

Qëllimi kryesor i nismës sonë është të avancojë sundimin e ligjit, të lehtësojë administrimin efektiv të drejtësisë dhe të parandalojë korrupsionin brenda sistemeve të arsimit të lartë të Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë.

Kjo përpjekje bashkëpunuese është bërë e mundur në kuadrin e grantit rajonal të projektit rajonal “SMART Balkans – Shoqëria Civile për Shoqërinë e Përbashkët në Ballkanin Perëndimor” zbatuar nga Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Qendra për Kërkim dhe Krijim Politikash (CRPM). ) dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) dhe i mbështetur financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme Norvegjeze (NMFA).

Rajoni i Ballkanit Perëndimor dhe vendet e synuara të projektit (Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia) janë përballur me çështjet e korrupsionit për një periudhë të konsiderueshme. Ndërkohë që disa nisma janë zbatuar në dekadën e fundit, ka pasur një mungesë të dukshme të një qasjeje të fokusuar për trajtimin e korrupsionit në sektorin e arsimit të lartë.

Në raportet e fundit të progresit të BE-së për vitin 2022, kritika iu drejtuan të tre vendeve për mekanizmat e tyre ekzistues për raportimin dhe parandalimin e korrupsionit. Veçanërisht, vlerësimi i kapitullit 23 tregoi shkallë të ndryshme të përgatitjes në zbatimin e acquis të BE-së dhe standardeve evropiane në gjyqësor dhe të drejtat themelore, me Shqipërinë që bën përparim të mirë, Maqedoninë e Veriut që tregon përparim dhe Serbinë që po përjeton përparim të kufizuar.

Rishikimi fillestar i tavolinës nënvizoi tendencat dhe sfidat rajonale, duke përfshirë:

 • Mungesa e hulumtimit dhe të dhënave gjithëpërfshirëse për mekanizmat e parandalimit të korrupsionit.
 • Mungesa e nismave për të luftuar korrupsionin në arsimin e lartë.
 • Nivele të ulëta të raportimit të korrupsionit për shkak të mungesës së ndërgjegjësimit dhe njohurive mes studentëve.
 • Institucionet dhe organet pasive të mandatuara për të vepruar sipas raporteve të korrupsionit.
 • Cilësia joadekuate e kornizës ligjore dhe nevoja për miratimin dhe zbatimin e dokumenteve strategjike.
 • Nivele të ulëta të besimit tek autoritetet kompetente.
 • Mungesa e shikueshmërisë mediatike për këtë temë.

 Nëpërmjet këtij projekti, të tre vendet partnere do të punojnë për sa vijon, duke synuar të hedhin dritë mbi këtë temë përmes një përqasjeje të fokusuar kërkimore dhe analize:

 • Një hulumtim bazë ballë për ballë me 300 studentë për çdo vend (3 universitete për shtet – gjithsej 9 universitete dhe 900 studentë të anketuar përmes intervistës personale me ndihmën e kompjuterit)
 • Një komponent kërkimor cilësor, me intervista të thelluara me të paktën 5 palë të interesuara për çdo vend (15 gjithsej), analiza ligjore, kërkime në zyrë dhe përdorim i kërkesave për akses të lirë në informacionin publik.
 • Një përmbledhje e politikave, për të ofruar konkluzione të sakta të operacionalizuara në rekomandime të prekshme për politikëbërësit dhe palët përkatëse të interesit.
 • Një Udhëzues për Parandalimin e Korrupsionit, i mbështetur nga Pakoja e Veglave të praktikave më të mira përkatëse – me synimin për të përshkruar procedurën për mbrojtjen e të drejtave të studentëve në një mënyrë të thjeshtë bazuar në një qasje hap pas hapi në çdo vend.

Për më tepër, projektet synojnë të sigurojnë transferimin e njohurive/ndërtimin e kapaciteteve dhe inovacionin përmes sa vijon:

 • Seminare për ngritjen e kapaciteteve në të tre vendet – dy për shtet në qytete të ndryshme (secila punëtori me 20 pjesëmarrës). Kurrikula e seminarit do të bazohet kryesisht në gjetjet e hulumtimit dhe në përmbledhjen e politikave.
 • Një shkollë verore do të organizohet në liqenin e Ohrit në Maqedoninë e Veriut. Gjithsej 30 studentë – pjesëmarrës (10 për shtet) do të përzgjidhen përmes një thirrjeje publike për të ndjekur një shkollë verore 3-ditore mbi praktikat e avancuara për parandalimin e korrupsionit.
 • Konsorciumi do të zhvillojë një chatbot – një bot interaktiv që mund të ofrojë çdo informacion që lidhet me varietetet e korrupsionit në arsimin e lartë dhe mekanizmat parandalues ​​të korrupsionit me udhëzues dhe këshilla që u përshtaten përdoruesve.

Objektivat specifike (Rezultatet):

 1. Rritja e ndërgjegjësimit: Nxitja e ndërgjegjësimit të të gjitha palëve të interesuara në sistemin e arsimit të lartë për zbatimin efektiv të mekanizmave të parandalimit të korrupsionit.
 2. Ngritja e kapaciteteve: Forcimi i kapaciteteve të administratës së universitetit, menaxhmentit, studentëve, trupave studentore dhe organizatave për të zbatuar legjislacionin ekzistues për parandalimin e korrupsionit dhe për të zhvilluar instrumente të reja për të adresuar sfidat e reja.
 3. Mjedisi Mundësues: Promovimi i krijimit të një mjedisi të favorshëm për raportimin e korrupsionit nëpërmjet aktorëve të informuar më mirë dhe publikut të gjerë.

Grupet e synuara:

 1. Aktivistë, grupe joformale, përfaqësues të organizatave studentore.
 2. Administrata dhe menaxhimi i universitetit publik.
 3. përfaqësues të shoqërisë civile.
 4. Palët e tjera kompetente të interesit.

Përfituesit: Studentët, punonjësit e universitetit, Ministria e Arsimit, agjencitë e zbatimit të ligjit (përfshirë organet kombëtare për parandalimin e korrupsionit), media dhe publiku i gjerë.

Rezultatet e vlerësuara:

 1. R1: Forcimi i bashkëpunimit rajonal ndërmjet partnerëve nga vendet e synuara dhe autoriteteve kombëtare përkatëse kompetente për parandalimin e korrupsionit në arsimin e lartë.
 2. R2: Kapacitete të përmirësuara për parandalimin e korrupsionit në universitete.
 3. R3: Demonstroi një rol më aktiv të shoqërisë civile në parandalimin e korrupsionit në nivel kombëtar dhe rajonal.
 4. R4: Palët e interesuara dhe publiku i gjerë të informuar më mirë në lidhje me çështjet në fjalë.

Integrimi gjinor: Projekti ynë është i përkushtuar ndaj integrimit gjinor si një çështje ndërsektoriale. Konsideratat gjinore do të integrohen në të gjitha aktivitetet e projektit, duke siguruar kuota gjinore në mostrat e anketave, pjesëmarrjen në seminare dhe aktivitete të tjera për ndërtimin e kapaciteteve.

Në përfundim të projektit, përfituesit do të kenë njohuri dhe aftësi të zgjeruara për të raportuar korrupsionin, një gamë më të gjerë instrumentesh të shpërndarjes së informacionit, një mekanizëm të zhvilluar universitar për raportim në përputhje me legjislacionin kombëtar, ndërgjegjësim të rritur publik dhe një mjedis të përgjithshëm më të favorshëm për raportimin e korrupsionit në arsimin e lartë.

Rreth nesh

Mirë se vini në projektin Universitete pa Korrupsion, duke punuar pa u lodhur për të transformuar arsimin e lartë në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi. Misioni ynë është kristal i qartë: të mbrojmë sundimin e ligjit, të rrënjosim administrimin efektiv të drejtësisë dhe të çrrënjosim korrupsionin midis studentëve dhe stafit të universitetit.

Gjuhet