Our project read more – SR

Univerziteti bez korupcije u Albaniji, Severnoj Makedoniji i Srbiji
Sveobuhvatni cilj naše inicijative je unapređenje vladavine prava, omogućavanje efektivnog sprovođenja pravde i sprečavanje korupcije u sistemima visokog obrazovanja Albanije, Severne Makedonije i Srbije.

Assessment read more- SR

Kroz istraživanje sprovedeno u svim zemljama, studentima su postavljana razna pitanja o njihovoj svesti i percepciji u vezi sa oblicima korupcije i koji su im institucionalni alati za prevenciju bili dostupni, kao i da li se osećaju kao da imaju mogućnost da koriste te alate za prijavljivanje slučajeva korupcije. Na osnovu istraživanja utvrđeni su različiti […]

Assessment of Corruption-SR

Procena korupcije Institut za strateška istraživanja i edukaciju – ISIE (Severna Makedonija) u saradnji sa Institutom za razvoj, istraživanja i alternative – IDRA (Albanija) i Centrom za slobodne izbore i demokratiju – CESID (Srbija) realizuje regionalni projekat „Univerziteti bez korupcije u Albaniji , Severna Makedonija i Srbija”. Projekat ima za cilj jačanje kapaciteta univerziteta, studentskih […]

Our Project- SR

Univerziteti bez korupcije u Albaniji, Severnoj Makedoniji i Srbiji Sveobuhvatni cilj naše inicijative je unapređenje vladavine prava, omogućavanje efektivnog sprovođenja pravde i sprečavanje korupcije u sistemima visokog obrazovanja Albanije, Severne Makedonije i Srbije. Ovaj zajednički napor omogućen je u okviru regionalnog granta regionalnog projekta „SMART Balkan – Civilno društvo za povezano društvo na Zapadnom Balkanu“ […]