Univerziteti bez korupcije u Albaniji, Severnoj Makedoniji i Srbiji

Sveobuhvatni cilj naše inicijative je unapređenje vladavine prava, omogućavanje efektivnog sprovođenja pravde i sprečavanje korupcije u sistemima visokog obrazovanja Albanije, Severne Makedonije i Srbije. Ovaj zajednički napor omogućen je u okviru regionalnog granta regionalnog projekta „SMART Balkan – Civilno društvo za povezano društvo na Zapadnom Balkanu“ koji realizuju Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Centar za istraživanje i kreiranje politika (CRPM) i Institut za demokratiju i medijaciju (IDM) i finansijski podržan od strane norveškog Ministarstva spoljnih poslova (NMFA). Region Zapadnog Balkana i ciljne zemlje projekta (Albanija, Severna Makedonija i Srbija) su se borile sa problemima korupcije tokom značajnog perioda. Iako je nekoliko inicijativa sprovedeno u poslednjoj deceniji, primetno je odsustvo fokusiranog pristupa rešavanju korupcije u sektoru visokog obrazovanja.

U najnovijim izveštajima EU o napretku za 2022. godinu, kritike su upućene na sve tri zemlje zbog njihovih postojećih mehanizama za prijavljivanje i sprečavanje korupcije. Primetno je da je ocena poglavlja 23 ukazala na različite stepene pripreme u primeni pravnih tekovina EU i evropskih standarda u pravosuđu i osnovnim pravima, pri čemu je Albanija ostvarila dobar napredak, Severna Makedonija je pokazala određeni napredak, a Srbija je ostvarila ograničen napredak.

Inicijalna revizija je istakla regionalne trendove i izazove, uključujući:

• Nedostatak sveobuhvatnog istraživanja i podataka o mehanizmima prevencije korupcije.

• Nepostojanje inicijativa za borbu protiv korupcije u visokom obrazovanju.

• Nizak nivo prijavljivanja korupcije zbog nedostataka u svesti i znanju među studentima.

• Pasivne institucije i organi zaduženi za postupanje po prijavama korupcije.

• Neadekvatan kvalitet zakonskog okvira i potreba za usvajanjem i implementacijom strateških dokumenata.

• Nizak nivo poverenja u nadležne organe.

• Nedostatak medijske vidljivosti na temu.

Kroz ovaj projekat, tri partnerske zemlje će raditi na sledećem, sa ciljem da rasvetle ovu temu kroz fokusirani pristup istraživanju i analizi:

• Osnovno istraživanje licem u lice sa 300 studenata po zemlji (3 univerziteta po zemlji – ukupno 9 univerziteta i 900 studenata anketiranih putem ličnog intervjuisanja uz pomoć kompjutera)

• Kvalitativna komponenta istraživanja, sa detaljnim intervjuima sa najmanje 5 zainteresovanih strana po zemlji (ukupno 15), pravnom analizom, desk istraživanjem i korišćenjem zahteva za slobodan pristup javnim informacijama.

• Sažetak politike (Policy brief), koji će ponuditi precizne zaključke operacionalizovane u opipljive preporuke za kreatore politike i relevantne zainteresovane strane.

• Vodič za prevenciju korupcije, podržan od strane Priručnika relevantnih najboljih praksi – sa ciljem da se na jednostavan način opiše postupak zaštite prava učenika na osnovu pristupa korak po korak u svakoj zemlji.

Pored toga, projekat ima za cilj da osigura transfer znanja/izgradnju kapaciteta i inovacije kroz sledeće:

• Radionice za izgradnju kapaciteta u sve tri zemlje – po dve po zemlji u različitim gradovima (svaka radionica sa 20 učesnika). Nastavni plan i program radionice će se prvenstveno zasnivati na nalazima istraživanja i sažetku politike.

• Prolećna škola biće organizovana na Ohridskom jezeru u Severnoj Makedoniji. Ukupno 30 učenika – učesnika (10 po zemlji) biće odabrano putem javnog poziva za pohađanje trodnevne prolećna škole o naprednim praksama za prevenciju korupcije.

• Konzorcijum će razviti chatbot – interaktivni bot koji može da pruži sve informacije relevantne za različite vrste korupcije u visokom obrazovanju i mehanizme za prevenciju korupcije sa vodičima i savetima koji su prilagođeni korisnicima.

Specifični ciljevi (ishodi):

1. Podizanje svesti: Podizanje svesti među svim akterima u sistemu visokog obrazovanja o delotvornoj implementaciji mehanizama za prevenciju korupcije.

2. Izgradnja kapaciteta: Jačanje kapaciteta univerzitetske administracije, menadžmenta, studenata, studentskih tela i organizacija za sprovođenje postojećeg zakonodavstva za prevenciju korupcije i razvoj novih instrumenata za rešavanje novih izazova.

3. Povoljno okruženje: Promovisanje i uspostavljanje podsticajnog okruženja za prijavu korupcije preko bolje informisanih aktera i šire javnosti.

Ciljne grupe:

1. Aktivisti, neformalne grupe, predstavnici studentskih organizacija.

2. Uprava i menadžment državnih univerziteta.

3. Predstavnici civilnog društva.

4. Druge nadležne zainteresovane strane.

Korisnici: studenti, zaposleni na univerzitetima, Ministarstvo prosvete, nadležni organi (uključujući nacionalna tela za sprečavanje korupcije), mediji i šira javnost.

Procenjeni rezultati:

1. R1: Ojačana regionalna saradnja između partnera iz ciljanih zemalja i relevantnih državnih organa nadležnih za prevenciju korupcije u visokom obrazovanju.

2. R2: Unapređeni kapaciteti za prevenciju korupcije na univerzitetima.

3. R3: Aktivnija uloga civilnog društva u prevenciji korupcije na nacionalnom i regionalnom nivou.

4. R4: Bolje informisane zainteresovane strane i šira javnost o predmetnim pitanjima.

Integrisanje rodne ravnopravnosti: Naš projekat je posvećen integraciji rodnih pitanja kao međusektorskom pitanju. Rodna razmatranja će biti integrisana u sve projektne aktivnosti, obezbeđujući rodne kvote u uzorcima istraživanja, učešće u radionicama i druge aktivnosti izgradnje kapaciteta.

Po završetku projekta, korisnici će posedovati poboljšano znanje i veštine za prijavljivanje korupcije, širi spektar instrumenata za distribuciju informacija, razvijen univerzitetski mehanizam za izveštavanje u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, povećanu svest javnosti i sveukupno povoljnije okruženje za prijavu korupcije u visokom obrazovanju.


О нама

Добродошли у пројекат Универзитети без корупције, који неуморно раде на трансформацији високог образовања у Албанији, Северној Македонији и Србији. Наша мисија је кристално јасна: да се залажемо за владавину права, уведемо ефикасну администрацију правде и искоренимо корупцију међу студентима и универзитетским особљем.

Језик.