Одрекување од одговорност     

Доверливост на корисничките информации и право на анонимност при пријавување на незаконско и неетичко однесување

Ние високо ја цениме и им даваме приоритет на доверливоста и анонимноста на корисниците кои ја користат функцијата виртуелен асистент за да пријават незаконско и неетичко однесување, особено поврзано со коруптивно однесување во универзитетската средина. Ве молиме имајте го предвид следното:

Сите информации обезбедени за време на процесот на пријавување се третираат со најголема доверливост. Имајте предвид дека кога  пријавувате директно до универзитетот или релевантната институција поврзана со овој виртуелен асистент, немаме пристап до тие информации и не ги собираме или обработуваме. Посветени сме на заштитата на приватноста на поединците кои ја користат оваа платформа за пријавување на  случаи на незаконско и неетичко однесување. Со корисничките податоци, вклучувајќи ги личните податоци и идентификаторите, ќе се постапува безбедно и нема да бидат откриени без експлицитна согласност, освен ако тоа се бара со закон.

Корисниците имаат право анонимно да пријават незаконско и неетичко однесување. Го почитуваме и го поддржуваме принципот на анонимност на корисниците, дозволувајќи им на поединците да споделуваат информации без да го откријат својот личен идентитет. Корисниците можат да изберат да останат анонимни во текот на процесот на пријавување, а ние ќе вложиме максимални напори да го заштитиме вашиот идентитет.

Иако даваме приоритет на доверливоста на корисниците, важно е да се признае дека во одредени околности, откривањето на информации може да биде потребно со закон. Ќе се стремиме да се придржуваме до законските обврски додека ги информираме корисниците, до степен што го дозволува законот.

Спроведовме безбедносни мерки за да ја обезбедиме безбедноста на корисничките информации за време на процесот на пријавување. Нашата платформа е дизајнирана да обезбеди безбедна средина за корисниците да споделуваат детали за незаконско и неетичко однесување без страв од нивни разоткривање.

Корисниците се охрабруваат да бидат внимателни и да се воздржат од давање на непотребни лични информации за време на процесот на пријавување. Додека ние се стремиме да ја задржиме доверливоста, корисниците треба да внимаваат на сопствената безбедност и приватност на интернет.

Пријавите за незаконско и неетичко однесување ќе бидат сфатени сериозно, а врз основа на дадените информации ќе бидат преземени соодветни мерки.

Ова одрекување од одговорност може да претрпува периодични дополнувања или промени за да се подобри заштитата на корисничките информации. На корисниците им се препорачува редовно да го прегледуваат ова одрекување за да бидат информирани за какви било промени.